Informacje o firmie

Dostępny pod adresem https://butysportowe.pl sklep internetowy Buty Sportowe prowadzony jest przez Marketing Investment Group S. A. z siedzibą w Krakowie, adres: os. Dywizjonu 303 Paw. 1, 31-871 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 zł w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736.

Dane korespondencyjne:
Marketing Investment Group S.A.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków
NIP: 675-11-87-580