Szukaj
Menu

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUTYSPORTOWE.PL

 • § 1. Wstęp
  1. Sklep internetowy butysportowe.pl dostępny pod adresem: https://butysportowe.pl prowadzony jest przez Marketing Investment Group spółka S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685, o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736.
  2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy butysportowe.pl, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków, telefonicznie za pośrednictwem infolinii: 12 681-84-55 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@butysportowe.pl.

 • § 2. Definicje
 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
  5. Kurier– profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
  6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
  7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Butysportowe.pl;
  8. Sklep - platforma e-commerce Butysportowe.pl za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
  9. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
  10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;
  11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
  12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 • § 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: https://butysportowe.pl/regulaminy oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku .PDF i sporządzić jego wydruk.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
   2. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
   3. zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
  4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
  5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  7. 7.Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umo-wy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany ad-res poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 • § 4. Zasady korzystania ze Sklepu
  1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informa-cje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy da-ne te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się docho-wać wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
  5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamó-wienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfiko-wania ich prawdziwości i poprawności.

 • § 5. Składanie oraz realizacja Zamówień
  1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia
   1. on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu;
   2. telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu, w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 9.00-19.00 oraz w sobotę: 9:00-17:00;
  2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
  3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość mody-fikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
  4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
   1. przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rozmiar, kolor, ilość);
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
   3. wybranej metody płatności;
   4. sposobu i adresu dostawy Produktów;
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i pła-cę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
  7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e mail: „Zamówienie wysłane”.
  8. W przypadku wyboru metody płatności polegającej na dokonaniu przedpłaty ceny za zamówione Produkty, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości email „Przypominamy o złożonym przez Ciebie zamówieniu.”
  9. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych standardów obsługi Klienta i ze względów bezpieczeństwa wszyst-kie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane.
  10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
   1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
   2. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta, uniemożliwiającego je-go realizację;
   3. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu. Sprzedawca będzie czynił stara-nia, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
  12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

 • § 6. Ceny
  1. Wszystkie ceny Produktów zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
  2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej

 • § 7. Dostawa oraz formy płatności
  1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów poprzez sposoby okre-ślone na stronie Sklepu internetowego, które wskazane są w szczególności pod adresem: https://butysportowe.pl/formy-i-koszty-dostawy oraz na ścieżce zakupowej.
  2. Wybór niektórych form dostawy może wiązać się z ograniczeniem dostępnych metod płatności za zamówienie. Dopuszczalne metody płatności będą każdora-zowo wyświetlane Klientowi na ścieżce zakupowej, po dokonaniu wyboru formy dostawy. Zasadniczo oferowanymi metodami uiszczenia ceny za zamówione Produkty są:
   1. przedpłata przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywa-ne są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub innych, wyszczególnionych na stronie Sklepu i akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności;
   2. zapłata ceny w momencie odbioru Produktów przez Klienta.
  3. W przypadku dokonywania przedpłaty, cenę za zamówienie należy zapłacić nie-zwłocznie po złożeniu Zamówienia.
  4. Koszty dostawy Produktów określa zakładka dostępna na stronie internetowej Sklepu: https://butysportowe.pl/formy-i-koszty-dostawy .Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.
  5. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykony-wanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realiza-cja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzy-mania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
  6. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyła-nie przez Sprzedawcę faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej na ad-res e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamó-wienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
  7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powia-domić o tym fakcie Sprzedawcę.

 • § 8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument może poinformować Sprzedawcę pod adresem: Marketing Investment Group S.A., ul. Nad Drwiną 10 B3 II piętro, 30-741 Kraków (z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Marketing Investment Group S.A., ul. Nad Drwiną 10 B3 II piętro, 30-741 Kraków (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”).
  9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  11. Ponad uprawnienia Konsumenta, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Sprzedawca przyznaje wszystkim Klientom dodatkową umowną możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn poprzez złożenie właściwego oświadczenia Sprzedawcy na piśmie w terminie do 30 dni od daty wejścia w posiadanie Produktów przez Klienta, pod warunkiem że zwracane Produkty są w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, co oznacza że w celu sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu Klient powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzić go tylko w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym (np. Klient powinien jedynie przymierzyć Produkt, lecz nie powinien go użytkować). Możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni na zasadach wskazanych w niniejszym ust.11 § 8 Regulaminu nie narusza ani nie ogranicza praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta oraz pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
  12. W przypadku skorzystania przez Klienta z umownego prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn w terminie 30 dni, stosuje się odpo-wiednio postanowienia § 8 ust. 3-9 Regulaminu. Klient oraz Sprzedawca są zo-bowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie nie-zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Pro-duktem w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty odstą-pienia od umowy. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstą-pieniem od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 11 Regulaminu pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy na warunkach wskazanych w § 8 ust. 11 Re-gulaminu, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane Zamówienie.

 • § 9. Reklamacje dotyczące Produktów
  1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
  2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasa-dach określonych w Kodeksie cywilnym w części dotyczącej rękojmi za wady fi-zyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: Marketing Investment Group S.A, ul. Nad Drwiną 10 B3 II piętro, 30-741 Kraków (z dopiskiem: „REKLAMACJA”). Do reklamowa-nego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewi-dzianego w ramach rękojmi. Klient może skorzystać z wzoru druku reklamacyj-nego, który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce: https://butysportowe.pl/wymiany-zwroty-reklamacje .
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
  6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma in-ternetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt do-stępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego roz-strzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi

 • § 10. Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną
  1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
   1. przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
   2. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
   3. przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
   4. minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
   2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
   4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
   5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Marketing Investment Group S.A. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@butysportowe.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o ich rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 • § 11. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2020 roku.
Powrót do sklepu

NASZ SKLEP INTERNETOWY WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES.

Aby dostosować się do Twoich potrzeb i zapewnić maksymalny komfort korzystania ze sklepu internetowego, strona używa plików cookies w celach związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi oraz treściami reklamowymi. Przeglądając naszą witrynę akceptujesz Politykę prywatności i Politykę cookies. Chcesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies? Możesz to zrobić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Ok, akceptuję
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});[/script]